Lokalradioerne i Brønderslev

Vedtægter Eagles FM

 

1) Foreningens navn er Eagles FM

2) Foreningen hører hjemme i Brønderslev Kommune men er kun fuldt dækkende i den del af kommunen der hed Brønderslev Kommune før den seneste kommunesammenlægning.

3) Hovedformålet med foreningen er at drive oplysende ikke-kommerciel lokalradio om lokal politik, sport, kultur, musikarrangementer m.m. og gennem interviews med lokale borgere skabe et lokalt talerør, hvor man som lytter hele tiden kan holde sig opdateret på de lokale emner.
Foreningen tilstræber at samarbejde med så mange lokale foreninger som muligt men med en kritisk vinkel, så der også er plads til at sætte fokus på vanskelige emner.

4) Foreningens ledelse er en bestyrelse på 3 personer herunder en formand.
Formanden vælges i lige år for to år af gangen og tegner foreningen.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges hvert år.
Blandt de to øvrige bestyrelsesmedlemmer konstituerer bestyrelsen sig med en sekretær og en kasserer senest 1 måned efter den ordinære generalforsamling.
Foreningen tegnes af formanden.

5) Generalforsamlingen afholdes hvert år senest 31. maj altså senest 5 måneder efter seneste regnskabsårs udløb.

6) Dagsorden for generalforsamlingen:

a) Velkomst og gennemgang af dagsorden
b) Valg af dirigent
c) Beretning ved formanden
d) Fremlæggelse af regnskab fra seneste regnskabsår
e) Valg til bestyrelsen
f) valg af revisor
g) indkomne forslag
h) eventuelt

7) Vedtægterne kan ændres med 2/3 flertal på den ordinære generalforsamling under punkt 6g.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde på skrift senest 14 dage før generalforsamlingen.

8) Kontingent fastsættes af bestyrelsen med synlig skelen til at foreningen kun skal løbe rundt og ikke skabe et overskud udover til de nødvendige investeringer.

9) Foreningen kan opløses ved 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der minimum skal afholdes med 14 dages mellemrum.

10) Overskydende midler efter en eventuel opløsning af foreningen fordeles ligeligt blandt eventuelle øvrige ikke-kommercielle radioer på samme sendefrekvens.
Hvis der på datoen for opløsningen ikke findes andre kommercielle radioer på samme sendefrekvens vil der blandt indkomne forslag blive stemt om til hvilken kommunal forening midlerne skal overføres.

 

 

 

Ultimate Web A/S