Lokalradioerne i Brønderslev

Vedtægter Hele Byens Radio

 

§1. Foreningens navn er HELE BYENS RADIO

 

§2. Foreningen er hjemmehørende i Brønderslev Kommune.

 

§3. Foreningen har til formål at drive lokal ikke-kommerciel radiovirksomhed.

 

§4. Radiovirksomheden skal formidle oplysninger, information og debat om alle væsentlige forhold vedrørende arbejdernes livs- og arbejdsvilkår.

 

§5. Som medlem kan bestyrelsen optage bevægelser, foreninger, faglige klubber og enkeltpersoner, som tilslutter sig foreningens formål og vil arbejde eller støttearbejdet for den radiomæssige spredning af arbejderklassens ideer og budskaber.

 

§6. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling inden udgangen af januar kvartal, og tegnes af formanden.

Bestyrelsen vælges for to år af gangen, 2 på ulige år og 1 på lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen er bemyndiget til at indlede samarbejde med foreninger med samme formål.

Bestyrelsen må ikke foretage beslutninger, der kan skade andre foreninger med samme grundlag.

 

§7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, som tager stilling til radioens væsentlige anliggende med simpelt flertal.

Til vedtægtsændringer kræves 2/3-dels flertal.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde punkterne: beretning, regnskab, indkomne forslag og valg til bestyrelsen.

Indkaldelse sker med 14 dages varsel.

 

§8. Kontingent for enkeltpersoner fastsættes af generalforsamlingen.

Restance udover 2 måneder kan medføre slettelse.

Kontingent for bevægelser, foreninger og faglige klubber fastsættes ved forhandling mellem bestyrelsen og de ansøgende organisationer.

Samtidig fastsættes omfanget af organisationernes repræsentation og deres adgang til radioen.

 

§9. Foreningen kan opløses af den førstkommende generalforsamling, indkaldt med dette formål på dagsordenen. For opløsningen skal 2/3-dele af de tilstedeværende medlemmer stemme.

 

§10. Ved opløsningen kapitaliseres foreningens formue og udstyr og midlerne overføres til en fond for oplysningsarbejde i overensstemmelse med foreningens mål.

Fonden administreres af en bestyrelse valgt på den opløsende generalforsamling.

 

 

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 9/8 1987.

 

 

 

Ultimate Web A/S